ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВВС Холдинг ЕООД


ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ВВС Холдинг ЕООД (www.e-com.vvs-quartzsand.com/; ВВС Холдинг) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.vvs-quartzsand.com и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от www.e-com.vvs-quartzsand.com (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на www.e-com.vvs-quartzsand.com, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ВВС Холдинг ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Пиер Дегейтър 9; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 205073408, телефон за контакт 0879 178 469 / email: office@vvs-quartzsand.com

1.      Условия за използване на Сайта на http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/

С извършването на регистрация на Сайта, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

• Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани". ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

• ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща

• ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя. 

• Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в склада на ВВС Холдинг към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ уведомява потребителите, направили поръчка през Сайта за възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

• Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането Потребителя на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с онлайн сътрудник на ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/, на посочените данни за контакт (0879 178 469 / email: office@vvs-quartzsand.com) ,  до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и  изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.

• За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/  не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя. 

• При регистрацията на Сайта, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. С извършването на успешна регистрация, Потребителят дава изричното си съгласие, чрез формата при регистрация на Сайта, с тях да се свързват трети лица, включително, но не само куриери и други, с цел уточняване на детайли относно направена поръчка и последващата доставка на стоката.

• Продавачът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира следното:

•  Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки, Други търговци и др., за маркетингови и рекламни цели и анализи на ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ или други лица, участие в игри, промоции и томболи, организирани от ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

• Да получава информация, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения  и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта. 

В случай, че Потребителят не маркира някое от празните полета, извършването на регистрация на Сайта няма да бъде възможно.

2. Защита на личните данни. 

• ВВС Холдинг ЕООД, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, ВВС Холдинг ЕООД няма право да обработва данните му. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от ВВС Холдинг ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на

3. Авторски права и ограничения свързани с тях.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ВВС Холдинг ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите. 

ВВС Холдинг ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ВВС Холдинг ЕООД и лицето публикуващо информацията. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ВВС Холдинг ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от ВВС Холдинг ЕООД стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на ВВС Холдинг ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от ВВС Холдинг ЕООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

ВВС Холдинг ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите. 

4.      Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове, групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. ВВС Холдинг ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

ВВС Холдинг ЕООД  си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език; 

Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. ВВС Холдинг ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

5.      Закупуване на стока и/или услуга от Сайта http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените на Сайта възможности.

* Потребителят има възможност да направи поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в склада на ВВС Холдинг и се поръчва специално за Клиента от съответния доставчик.

* Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, който може да бъде променян от страна на http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/, в зависимост от възможността на куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес.

 В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/  запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица;

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. 

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с ВВС Холдинг ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на ВВС Холдинг ЕООД, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта и/или в имейл потвърждението за направената поръчка; 

ВВС Холдинг ЕООД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ВВС Холдинг ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. 

 

6.      Заплащане на закупени стоки и услуги 

При заплащане в брой, с наложен платеж, на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на ВВС Холдинг ЕООД или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на ВВС Холдинг ЕООД , посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено  и съответната сума постъпи по банковата сметка на ВВС Холдинг ЕООД  , http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/ изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

7.      Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на ВВС Холдинг ЕООД http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com/. Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична в склада на ВВС Холдинг, за която е получено плащане (с изключение на случаите, при които е избран начин на плащане „С наложен платеж“), до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 14 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на ВВС Холдинг ЕООД http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. ВВС Холдинг ЕООД http://www.e-com.vvs-quartzsand.com/ и http://www.vvs-quartzsand.com  си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Цената за доставка на поръчани стоки, се заплаща от Потребителя и тя варира в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчвания артикул.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като ВВС Холдинг ЕООД съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, Потребителят има възможност да избере опция за получаване на стоките „Вземи от магазин“, при която сам може да получи поръчаната от него стока от склада на ВВС Холдинг ЕООД, по негов избор.

ВВС Холдинг ЕООД може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от ВВС Холдинг ЕООД информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

ВВС Холдинг ЕООД няма задължение за разтоварване, качване по етажите на клиентите,монтаж и инсталация на доставените стоки.

Доставка на закупена стока от „ВВС Холдинг ЕООД се осъществява до:

1.      Вход на жилищна или офис сграда, до която има проходим автомобилен път;

2.      Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща, при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;

ВВС Холдинг ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от ВВС Холдинг ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява ВВС Холдинг ЕООД на тел. 0879 178 469.

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно ВВС Холдинг ЕООД на тел. 0879 178 469, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ВВС Холдинг ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ВВС Холдинг ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява ВВС Холдинг ЕООД за такова искане на тел 0879 178 469 или на e mail: office@vvs-quartzsand.com

ВВС Холдинг ЕООД си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

ВВС Холдинг ЕООД извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.